Po raz szósty zapraszamy maturzystów do zgłaszania się do programy stypendiów pomostowych „Dyplom z marzeń” . Przypominamy, że jest to program stypendialnym dla uzdolnionej i ambitnej młodzieży ze wsi i małych miast, ze środowisk wymagających edukacyjnego wsparcia, która pragnie rozpocząć studia. Celem Programu jest ułatwienie tej młodzieży pokonania wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów.

Aby ubiegać się o stypendium na rok akademicki 2018/2019 , należy:

– być maturzystą z 2018 roku,

– zostać przyjętym na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie,

– być mieszkańcem gminy Międzychód. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu.

– pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1575 zł brutto (dochód z czerwca 2018r.),

– osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze obliczane zgodnie z załączonym logarytmem

– uzyskać pozytywną rekomendację Stowarzyszenia Nowy Międzychód.

W tym roku przygotowujemy się do współfinansowania 2 stypendiów. Aby uzyskać stypendium należy otrzymać rekomendację Stowarzyszenia Nowy Międzychód. W tym celu do dnia 16 lipca 2018r. należy złożyć w Galerii Mebli Best przy ul. Pocztowej 3 w Międzychodzie kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, dochód brutto wszystkich członków rodziny za czerwiec 2018 roku, dokument potwierdzający zameldowanie na terenie gminy Międzychód (może być kopia dowodu osobistego ), kopia świadectwa maturalnego i kserokopia zaświadczenie o przyjęciu na studia. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu. Jednocześnie informujemy, że zaświadczenie o przyjęciu na studia można dołączyć po 5 sierpnia, w momencie otrzymania dokumentu z uczelni. Wnioski o przyznanie stypendiów opiniowane będą przez Lokalną Komisję Stypendialną działającą zgodnie z regulaminem.

Ogłoszenie listy rekomendowanych nastąpi w dniu 14 sierpnia 2018 r. na stronie www.nowymiedzychod.pl

Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Suszka tel. 501485554

krzysztof.suszka@nowymiedzychod.pl