Występując z różnymi inicjatywami staramy się pamiętać także o bezdomnych zwierzętach. Uznaliśmy, że jest możliwość zadbania o bezdomne zwierzęta i jednocześnie przysporzenia radości ludziom.

Dlatego też w dniu 10 czerwca złożyliśmy w radzie Miejskiej wniosek o rozpatrzenie możliwości stosowania adopcji zwierząt bezdomnych i ponoszenia przez Gminę części kosztów ich utrzymania. Celem takiego rozwiązania jest zmniejszenie kosztów gminy ponoszonych na opłaty związane z przekazywaniem tych zwierząt do schroniska oraz umożliwienie adopcji zwierząt przez osoby, których nie stać na ich posiadanie z uwagi na brak środków finansowych, w tym ponoszonych na wizyty u weterynarza. Niestety, ale brak informacji wyprzedzających co do tematów sesji i posiedzeń komisji spowodowało, że wniosek złożyliśmy w ostatniej chwili przed przyjęciem na sesji w dniu 12 czerwca Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zdążyliśmy jednak przed posiedzeniem Komisji wspólnej z nadzieją, że wniosek zostanie rozpatrzony.

We wniosku proponujemy ujęcie w programie następujących zapisów:

1.Gmina zastrzega sobie podjęcie decyzji o oddaniu zwierzęcia do adopcji w zależności od możliwości spełnienia wymogów stawianych adoptującemu określonych w pkt. 3.

2. W przypadku adopcji jednego psa lub kota z terenu Gminy Międzychód, nowy właściciel otrzyma rekompensatę części kosztów utrzymania zwierzęcia w wysokości początkowej do 500 zł (np. na zakup karmy, akcesoriów, zabiegów weterynaryjnych lub budy dla psa.) W kolejnych 2 latach Gmina pokrywać będzie koszty obowiązkowych zabiegów weterynaryjnych.

3.Rekompensata o której mowa w pkt. 1 wypłacana będzie po podpisaniu stosownej umowy adopcyjnej i przedstawieniu faktury za zakup akcesoriów lub wykonaniu zabiegów weterynaryjnych. Właściciel ma 2 miesiące na realizację rekompensaty od dnia podpisania umowy adopcyjnej.

4. Adoptujący zobowiązuje się do :

a) zapewnienia zwierzęciu właściwej opieki, humanitarnego traktowania i właściwych warunków utrzymania;

b) zapewnienia zwierzęciu opieki weterynaryjnej w razie choroby oraz profilaktycznych szczepień ochronnych i koniecznych zabiegów weterynaryjnych;

c) zaopatrzenia zwierzęcia w obrożę;

d) nie sprzedawać ani nie przekazywać zwierzęcia innej osobie, a o jego zaginięciu lub padnięciu wraz z wyjaśnieniem okoliczności, powiadomić Urząd Gminy lub Sołtysa;

5. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli warunków w jakich przebywa zwierzę.

5. W przypadku, gdy kontrola wykaże, że któryś z powyższych punktów nie został spełniony, Gmina ma prawo żądać zwrotu całej wypłaconej dotychczas dotacji oraz zabrać zwierzę.

6. Przy realizacji programu adopcji gmina będzie współpracowała z organizacjami zajmującymi się opieka nad zwierzętami lub wyrażającymi gotowość do takiej współpracy.

Rejestracja psów i kotów

1. Pracownik Urzędu lub Sołtys działający w imieniu Burmistrza dokonuje rejestracji, robi zdjęcie zwierzęcia i spisuje umowę z nowym właścicielem.

2. Ewidencja wszystkich zarejestrowanych zwierząt jest prowadzona przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Wsi  w Urzędzie Gminy w Międzychodzie.

3. Karta do rejestracji o której mowa w pkt.1 musi zawierać:

a) rasę, płeć, zdjęcie oraz opis zwierzęcia

b) dzień i  miejsce wyłapania psa lub kota

c) dzień wydania zwierzęcia do adopcji.

Uważamy, że wprowadzenie „pomocy adopcyjnej” nie tylko zmniejszy koszty ponoszone przez Gminę na opiekę nad zwierzętami, ale umożliwi, szczególnie osobom starszym, przygarnięcie bezdomnego psa lub kota z pożytkiem dla człowieka i zwierzęcia.

Liczymy na to, że radni pozytywnie podejdą do wniosku dla dobra zwierząt, ludzi i budżetu gminy