Rada Działalności Pożytku Publicznego nie powstanie

Co prawda z opóźnieniem, ale w dniu 18 lipca 2013r. otrzymaliśmy odpowiedź Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej Międzychodu na nasze pismo z dnia 31 maja 2013r. w sprawie określenia trybu powstania i działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przypominamy, że proponowaliśmy utworzenie społecznego grona doradczego składającego się z organizacji pozarządowych, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej. Dodatkowo miała to być platforma wymiany doświadczeń oraz ukierunkowanie wspólnych działań do rozwoju regionu. Niestety, ale jak to ujął Pan Przewodniczący Zygmunt Mleczak „.. wniosek ten w chwili obecnej nie znalazł większościowego poparcia.”

>>> ODNOŚNIK

Nasza propozycja

W celu ułatwienia konsultacji Burmistrza z organizacjami pozarządowymi na podstawie rozmów z członkami kilku organizacji wystąpiliśmy z propozycją utworzenia przez Pana Burmistrza Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada to działające społecznie grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której ta rada działa. Szczególną wartością takiej rady jest to, że składa się ona nie tylko z przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3, ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., ale także z reprezentantów administracji publicznej. Dzięki temu na forum rady prezentowane są stanowiska oraz poglądy partnerów i jest szansa wypracowywanie consensusu, który uwzględnia racje stron.

Zadania Rady Gminnej to w szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy;

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Utworzenie w naszej gminie Rady Działalności Pożytku Publicznego pozwoli także na stworzenie dla organizacji pozarządowych płaszczyzny wymiany doświadczeń oraz ukierunkowanie wspólnych działań do rozwoju regionu.

Dlatego też w dniu 31.05.2013r. przekazaliśmy Panu Przewodniczącemu wniosek o podjęcie przez Radę Miejską Międzychodu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Dzięki tej uchwale Pan Burmistrz będzie mógł utworzyć Radę. Liczymy, że Rada Miejska podejmie stosowną uchwałę bez zbędnej zwłoki i wkrótce dołączymy do gmin posiadających już Radę Działalności Pożytku Publicznego.