Przypominamy, że od 16 kwietnia do 16 maja można w sekretariacie Urzędu składać projekty do budżetu obywatelskiego. Do zagospodarowania jest kwota 290.840 zł i można je przeznaczyć na zadania własne gminy. Zgodnie z ustawą należą do nich sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
3a) działalności w zakresie telekomunikacji
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18) promocji gminy,
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Projekty mogą składać osoby, które ukończyły 16 lat. Formularz zgłoszenia winien zawierać opis projektu, uzasadnienie oraz szacunkowy kosztorys (poniżej wzór zgłoszenia). Ponieważ pomysłodawca może nie mieć doświadczenia w przygotowywaniu kosztorysu można o pomoc zwracać się do Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Wsi  pokój nr 60 tel. 957488132. Można też kontaktować się z członkami naszego Stowarzyszenia – Klaudią Kolanowską-Sroka i Krzysztofem Suszką tel. 501485554. Dodajmy, że kosztorys powinien być szacunkowy i nie ma potrzeby korzystać z odpłatnej pomocy. Ważnym elementem jest uzasadnienie, ponieważ będzie ono umieszczone wraz z projektem na stronie urzędu i powinno zachęcać do głosowania właśnie na ten projekt.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji do budżetu obywatelskiego.Jest to okazja do realizacji faktycznych potrzeb mieszkańców.