Pismo do Pana Burmistrza w sprawie aktualizacji strony internetowej.

W ramach zadania „Dostępni samorządowcy” w dniu 5 czerwca 2013 r. wspólnie z Iwoną Ciećwierz ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów w Warszawie przeanalizowaliśmy stronę internetową miasta oraz BIP UMiG w Międzychodzie. W wyniku tego stwierdziliśmy, że art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej jest nie w pełni realizowany. Zauważyliśmy bowiem wieloletnie braki w udostępnianiu obowiązkowej informacji publicznej mieszkańcom naszego miasta. Dlatego też w dniu 19 czerwca 2013r. w piśmie adresowanym do Pana Burmistrza zwróciliśmy uwagę na kilka elementów. Cieszymy się przy tym, że nasz wcześniejszy głos jest słyszalny i w dniu 14.06.2013r. zostały uzupełnione zaległości z 3 lat dotyczące zarządzeń Pana Burmistrza. Mamy nadzieję, że bieżące aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej stanie się od teraz standardem.

Pozostają jednak jeszcze inne informacje wymagające uaktualnienia i na to zwróciliśmy uwagę. Zwracamy się w szczególności z prośbą o wprowadzenie brakujących informacji w dziale „Majątek publiczny”, a w jego obrębie informacji dotyczących majątku podmiotu, majątku jednostek podległych oraz dochodów i strat spółek. Niektóre (niestety podstawowe) informacje w tym dziale nie zostały wprowadzane od początku istnienia obowiązku ich umieszczenia.

Liczymy także na uaktualnienie na stronie Urzędu zakładek dotyczących Rady Miejskiej, w tym zakładek dotyczących składu rady oraz składu poszczególnych komisji. Zdajemy sobie przy tym sprawę, że te informacje mogą zostać uzupełnione dopiero po otrzymaniu właściwych danych z Rady.

Ktoś może powiedzieć, że się „czepiamy”. Uważamy jednak, że właściwy dostęp do informacji publicznej jest jednym z narzędzi właściwej komunikacji na linii samorząd – mieszkańcy. I będziemy do tego dążyć, aby ta komunikacja była jak najlepsza.

 

 

W ramach akcji Fundacji im. Stefana Batorego „Masz głos Masz Wybór” przystąpiliśmy do realizacji zadania „Dostępni Samorządowcy”.

Dostępni samorządowcy – to metoda pracy nad usprawnieniem komunikacji pomiędzy władzami a mieszkańcami. Często mieszkańcy skarżą się, że brakuje informacji na temat tego, co się dzieje w gminie lub na to, że nikt nie interesuje się sprawami lokalnymi. Wiele osób narzeka też na brak informacji nad czym obecnie pracują radni. Są również problemy ze skontaktowaniem się ze swoim radnym. Czasami wynika to z faktu, że mieszkańcy nawet nie wiedzą kto jest ich reprezentantem a czasami z tego, iż nie ma do niego bezpośredniego kontaktu. Program Dostępni samorządowcy ma to usprawnić.


Dlatego też w oparciu o dotychczasowe rozmowy z mieszkańcami proponujemy
:

1.Uaktualnienie strony Urzędu Miasta:

–  o zakładkę dot. radnych i informacją o ich zakresie obowiązków, przynależności do poszczególnych komisji wraz podaniem terminów dyżurów i maila kontaktowego,

– o zakładką, gdzie prezentowane są interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi na nie oraz sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej (oprócz publikacji w BIP)

2. W zakresie kontaktu z samorządowcami:

– przeprowadzanie sesji po godz. 15.00

– organizowanie dyżurów radnych po godz.15.00

– wprowadzenie internetowego systemu z kontaktu z radnymi poprzez e-formularz lub przynajmniej podanie adresu mailowego

– rozszerzenie protokołu z sesji Rady Miejskiej o zapisy dotyczące sposobu głosowania oraz publikowanie listy obecności.

3. Wypracowanie odpowiednich standardów Biuletynu Informacji Publicznej.

– umieszczanie na stronie informacji o projektach uchwał a także protokołów z posiedzeń komisji

– publikowanie zarządzeń Burmistrza

4.Uruchomienie Newsletera  zawierającego informacje o najważniejszych wydarzeniach z życia wspólnoty samorządowej i odsyłający do szczegółów umieszczonych na stronach urzędu gminy i BIP-u. Obecny nie funkcjonuje w sposób właściwy, bo można się zarejestrować a informacje nie są przesyłane.

Te i inne z propozycje usprawnienia kontaktu mieszkańców z samorządowcami przedstawimy Panu Burmistrzowi i Radzie Miejskiej. Jeżeli ktoś ma inne oczekiwania proszę piszcie do nas na adres krzysztof.suszka@nowymiedzychod.pl