Program Stypendiów Pomostowych czyli „Dyplom z marzeń” jest programem stypendialnym dla uzdolnionej i ambitnej młodzieży ze wsi i małych miast, ze środowisk wymagających edukacyjnego wsparcia, która pragnie rozpocząć studia. Celem Programu jest ułatwienie tej młodzieży pokonania wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Stypendium wypłacane jest w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, w wysokości 500 zł, na indywidualne konta stypendystów.

Aby ubiegać się o stypendium na rok akademicki 2017/2018 , należy:

– być maturzystą z 2017 roku,

– zostać przyjętym na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie,

– być mieszkańcem gminy Międzychód. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu.

– pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (dochód z czerwca 2017 r.),

– osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze obliczane wg. załączonego logarytmu,

– uzyskać pozytywną rekomendację Stowarzyszenia Nowy Międzychód.

W tym roku przygotowujemy się do współfinansowania 3 stypendiów. Aby uzyskać stypendium należy otrzymać rekomendację Stowarzyszenia Nowy Międzychód. W tym celu do dnia 10 lipca 2017 roku należy złożyć w Galerii Mebli Best przy ul. Pocztowej 3 w Międzychodzie kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, dochód brutto wszystkich członków rodziny za czerwiec 2017 roku, dokument potwierdzający zameldowanie na terenie gminy Międzychód (może być kopia dowodu osobistego ), kopia świadectwa maturalnego i kserokopia zaświadczenie o przyjęciu na studia. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu. Jednocześnie informujemy, że zaświadczenie o przyjęciu na studia można dołączyć po 10 lipca, w momencie otrzymania dokumentu z uczelni. Wnioski o przyznanie stypendiów opiniowane będą przez Lokalną Komisję Stypendialną działającą zgodnie z regulaminem.

Ogłoszenie listy rekomendowanych nastąpi w dniu 17 lipca  2017 r. na stronie www.nowymiedzychod.pl

Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Suszka tel. 501485554 krzysztof.suszka@nowymiedzychod.pl