Program Stypendiów Pomostowych jest programem stypendialnym dla uzdolnionej i ambitnej młodzieży ze wsi i małych miast, ze środowisk wymagających edukacyjnego wsparcia, która pragnie rozpocząć studia. Celem Programu jest ułatwienie tej młodzieży pokonania wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Po raz czwarty Stowarzyszenie Nowy Międzychód współfinansuje stypendia w ramach „Dyplomu z marzeń”

Aby ubiegać się o stypendium, należy:

  • być maturzystą z 2016 roku,
  • zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie,
  • pochodzić z terenu gminy Międzychód. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
  • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1295 zł netto, lub 1480 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (dochód z czerwca 2016r.),
  • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze obliczane według algorytmu
  • uzyskać pozytywną rekomendację Stowarzyszenia Nowy Międzychód.

Osoby ubiegające się o stypendium składają dokumenty (kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia, dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów netto rodziny w czerwcu 2016r. np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur oraz dokument potwierdzający zameldowanie na terenie gminy Międzychód) do dnia 31 lipca 2016 roku w Galerii Mebli przy ul. Pocztowej 3 w Międzychodzie.

W tym roku na mieszkańców gminy Międzychód czekają 2 stypendia w wysokości 500 zł wypłacanych przez 10 miesięcy. Osoby, które otrzymają rekomendację Stowarzyszenia zostaną poinformowane o tym w dniu 2 sierpnia 2016 roku. Wnioski o stypendium należy składać on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

Termin złożenia wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2016r (do godz.16.00 ). Po zakończeniu wypełniania wniosku kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i składa w Galerii Mebli przy ul. Pocztowej 3 w Międzychodzie w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016 roku.

Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Suszka tel. 501485554 krzysztof.suszka@nowymiedzychod.pl