W dniu 10 stycznia 2014r. na stronie Urzędu ukazał się protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014˝. Jedynie nasze Stowarzyszenie zgłosiło propozycje zmian. Naszą propozycję utworzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego, która miałby m.in. ułatwiać kontakt samorządowców z organizacjami pozarządowymi została tak jak poprzednio odrzucona. Odrzucono także naszą propozycję wpisania do programu zasad powoływania członków komisji konkursowej. Powołano się przy tym na art. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgodnie z którym komisję powołuje organ administracji publicznej. Nasza propozycja wynikała jednak z art. 2d – W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. Mamy więc nadzieję, że powołując komisję Pan Burmistrz nie zapomni o tym punkcie.