Statut Stowarzyszenia Nowy Międzychód

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Nowy Międzychód i w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla przyczyniania się do rozwoju ekonomicznego regionu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania. Siedzibą stowarzyszenia jest Międzychód. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie decyzją Zarządu Stowarzyszenia na zasadach wzajemnego poszanowania może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. Przynależność ta nie może naruszać zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, innych przepisów prawa oraz zasad niniejszego statutu.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

7. Celem Stowarzyszenia jest przyczynianie się do społecznego, ekonomicznego i kulturalnego rozwoju Ziemi Międzychodzkiej, w szczególności poprzez

a) wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu,

b) działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

c) upowszechnianie wiedzy o historii powiatu międzychodzkiego,

d) działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,

e) pomoc w podniesieniu jakości życia i aktywności grupy 50+,

f)  działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi,

g) poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu,

h) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi osobami i instytucjami,

i) wspieranie i niesienie pomocy osobom poszkodowanym, będącym w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, wykluczonym,

j) działalność kulturalną, oświatową, stypendialną i charytatywną a także w sferze turystyki,

k) ochronę środowiska naturalnego,

l) działalność wydawniczą.

8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) działania służące upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego,

b) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,

c) działania prowadzone na rzecz udziału młodzieży w życiu publicznym i politycznym,

d) współdziałanie z innymi jednostkami i organizacjami przeciwko wykluczeniu społecznemu,

e) działanie na rzecz wzmocnienia więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych,

f) współpracę oraz wymianę doświadczeń z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami na terenie kraju i za granicą,

g) organizowanie i udział w imprezach kulturalnych oraz turystycznych i krajoznawczych,

h) pozyskiwanie funduszy i przydzielanie stypendiów,

i) doradztwo prawne i zawodowe, w tym również organizację punktów doradztwa i pośrednictwa,

j) działalność informacyjną, promocyjną i wydawniczą służącą realizacji celu statutowego,

k) organizowanie oraz prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność statutową Stowarzyszenia,

l) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, staży, seminariów i innych działań edukacyjno-szkoleniowych,

m) promowanie i upowszechnianie nowoczesnych mediów i technologii,

n) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami społecznej komunikacji zainteresowanymi w szczególności rozwojem społeczeństwa obywatelskiego,

o) inne działania realizujące cele statutowe.

9. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

11. Przyjęcie na członka Stowarzyszenia osoby niepełnoletniej wymaga pisemnej zgody jednego z rodziców lub prawnego opiekuna.

12. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

13. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna mająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawiona praw publicznych, która:

a) złoży deklarację członkowską na piśmie,

b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

14. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

15. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

16. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

18. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

19. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

20. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania składek.

21. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

22. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

23. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

24. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd:

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)  śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

25. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

26. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna,

d) Komisja Rozjemcza.

27. Kadencja władz.

a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

28. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

29. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

30. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

31. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

32. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

33. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne. W przypadku niestawienia się w pierwszym terminie na zebranie wymienionej wyżej liczby członków Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie wyznaczone w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

34. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalania zmian statutu,

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie budżetu,

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

35. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

36. Zarząd składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika, sekretarza i 2 członków. Walne Zgromadzenie Członków wybiera Prezesa Zarządu, a następnie Członków Zarządu.

37. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

38. Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h) przyjmowanie i skreślanie członków.

39. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

40. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego przez Walne Zgromadzenie, zastępcy oraz sekretarza.

41. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d) składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

42. Komisja Rozjemcza powoływana jest do rozpatrywania spornych spraw w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków;

43. Komisja Rozjemcza składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

44. Do komisji rozjemczej należy:

a) rozpoznawanie i rozstrzyganie odwołań członków zwyczajnych od uchwał zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zwyczajnego, podjętych przez zarząd Stowarzyszenia,

b) rozpoznawanie i rozstrzyganie odwołań członków zwyczajnych od uchwał zarządu w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

45. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

46. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) darowizn, spadków, zapisów,

c) dotacji i ofiarności publicznej,

d) dochodów z własnej działalności statutowej,

e) środków otrzymanych od innych organizacji pozarządowych oraz środków pozyskanych od organizacji ponadnarodowych i międzynarodowych,

f) środków pomocowych z programów krajowych i środków pomocowych z programów UE,

g) środków uzyskanych ze sprzedaży cegiełek na określone cele statutowe, prowadzonej na terenie Gminy Międzychód,

h) środków pomocowych, subwencji, dotacji i grantów z instytucji wspierających organizacje pozarządowe – krajowe i zagraniczne,

47. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

48. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

49. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

50. Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu albo jeden z członków Zarządu, wskazany każdorazowo uchwałą Zarządu i Skarbnik. Do reprezentowania i składania oświadczeń woli w pozostałych sprawach Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

51. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

52. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

53. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.