Tegorocznym maturzystom przypominamy, że można się starć o stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie. Stowarzyszenie Nowy Międzychód jest partnerem Programu Stypendiów Pomostowych, który jest programem stypendialnym dla uzdolnionej i ambitnej młodzieży ze wsi i małych miast. Celem Programu realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest ułatwienie  młodzieży pokonania wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej.

Aby ubiegać się o stypendium, należy:

– być maturzystą z 2014 roku,

– zostać przyjętym na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie,

– być mieszkańcem gminy Międzychód. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl czyli od 1.04.2014r.

– pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1176 zł netto lub 1344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (dochód z czerwca 2014 r.),

– osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze obliczane wg.logarytmu opisanego w regulaminie

– uzyskać pozytywną rekomendację Stowarzyszenia Nowy Międzychód.

Jest też możliwość otrzymania stypendiów przez dzieci byłych pracowników PGR i uczestników III etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej.

Regulamin na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/regulaminy/

W tym roku przygotowujemy się do współfinansowania 7 stypendiów. Aby uzyskać stypendium należy otrzymać rekomendację Stowarzyszenia Nowy Międzychód. W tym celu do dnia 20 lipca 2014 roku należy złożyć w Galerii Mebli Best przy ul. Pocztowej 3 w Międzychodzie kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, dochód netto wszystkich członków rodziny za czerwiec 2014 roku, dokument potwierdzający zameldowanie na terenie gminy Międzychód (może być kopia dowodu osobistego ), kopia świadectwa maturalnego i kserokopia zaświadczenie o przyjęciu na studia. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu. Jednocześnie informujemy, że potwierdzenie przyjęcia na studia można dostarczyć po 20 lipca, w momencie otrzymania dokumentu z uczelni. Ogłoszenie listy rekomendowanych nastąpi w dniu 31 lipca 2014 r.