W dniu 27.05.2013r. na zaproszenie Prezesa Pana Antoniego Taczanowskiego uczestniczyliśmy w spotkaniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej,  w trakcie którego przedstawiliśmy program naszego działania.Dyskusja wywiązała się szczególnie przy omawianiu inicjatywy Budżetu obywatelskiego i widać było duże zainteresowanie tym tematem. Jesteśmy przekonani, że dokładniejsze poznanie zagadnienia spowoduje poparcie naszego projektu i wspólne działanie na rzecz jego wprowadzenia.

W trakcie spotkania zaproponowaliśmy uczestnikom utworzenie Gminnej Rady Pożytku Publicznego, która by zrzeszała organizacje pozarządowe z terenu gminy Międzychód. Wynikające z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  zadania Rady Gminnej to w szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy;

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Gospodarze spotkania poparli propozycję utworzenia takiej Rady. Pozwoliłoby to bowiem m.in. na wymianę poglądów i pomysłów pomiędzy organizacjami oraz wspólne działanie na rzecz rozwoju Ziemi Międzychodzkiej. W związku z tym w najbliższym czasie złożymy do Rady Miejskiej wniosek o utworzenie Gminnej Rady Pożytku Publicznego.